Зінченко Дмитро Миколайович

доцент, кандидат технічних наук

доцент, кандидат технічних наук 
ЗІНЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

E-mail: dmytro.m.zinchenko@gmail.com

Викладає дисципліни:

Назва освітнього компоненту Вид освітнього компоненту Кількість кредитів Переглянути
6. Проектування двигунів ракетно-космічних апаратів Нормативний 3,5 Переглянути
7. Курсовий проект з проектування двигунів ракетно-космічних апаратів Нормативний 1,5 Переглянути
Назва освітнього компоненту Вид освітнього компоненту Кількість кредитів Переглянути
24. Обчислювальна механіка Вибіркова 6 Переглянути
25. Числові методи динаміки ЛА Вибіркова 6 Переглянути
27. Автоматизація проектування РКА Вибіркова 6 Переглянути


Закінчив Міжнародний університет цивільної авіації, 1998, спеціальність: технічна експлуатація повітряних суден та авіадвигунів, кваліфікація: інженер-механік.

Кандидат технічних наук, шифр 05.07.01. – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів, тема дисертації: «Розрахунково-експериментальна оцінка аеродинамічних характеристик літака з механізованим крилом».


Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

  • Зінченко Д. М., Шквар Є. О., Троценко Д. С., Алі Джемiа. Зменшення опору тертя літака шляхом мікровидуву через проникні ділянки поверхні крила Науково-технічний збірник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Механіка гіроскопічних систем – Київ, 2016. – Вип. 32. – с. 108–119.
  • Зінченко Д. М., Барінов А. О. Синтез форми закінцівки несучого гвинта безпілотного літального апарату вертольотного типу для зниження рівня шуму з використанням комп’ютерного моделювання. Науково-технічний збірник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Механіка гіроскопічних систем – Київ, 2016. – Вип. 32. – с. 145–153.
  • Зинченко Д. Н., Рахмати Ахмад, Моделирование взаимодействия влияния замкнутого параболического крыла ЛА и струи движителя [Текст] /Інформаційні системи, механіка та керування: науково-технічний збірник. / М-во освіти і науки України, НТУУ “КПІ”. – Київ, 2016. – Вип. № 14. – C. 53–65.
  • Zinchenko D. N, Rahmati Ahmad Experimental study of aerodynamic characteristics of closed parabolic wing // International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» – Warsaw, Poland, 2016. – Vol 7, № 14. – P. 62–71.
  • Зінченко Д. М., Kolbakir Cem. Формування геометрії крила портативного висотного літака. Механіка гіроскопічних систем. № 31 (2016) p.106–114.
  • Зінченко Д. М., Волинець О. А. Забезпечення стійкості та керованості лятака на критичних кутах атаки. Інформаційні системи, механіка та керування. № 13 (2015). с. 116–122.
  • Dmytro Zinchenko, Gurkan Ortamevzi, «Wing with Soft Skin: Effectiveness and Assessment» Universal Journal of Aerodynamics – Athens, Greece, 2015. – Vol. – p.34–40 www.papersciences.com, (ISSN: 2241-7613).

Є автором навчальних посібників:

Зінченко Д. М. «Панельно-вихоровий метод симетричних особливостей. Створення розрахункової моделі. Загальні положення». Методичні вказівки . Київ. НТУУ “КПІ”. 2016 р.

Зінченко Д. М. «Розрахунок аеродинамічних характеристик панельно-вихоровим методом. Аналіз результатів розрахунку. Визначення точності та меж придатності розрахункової моделі». Методичні вказівки. Київ. НТУУ “КПІ”. 2016 р.


Має патенти України:

Пат. 110084 Україна, МПК В64С 3/30 (2006.01). Комбіноване крило літального апарата. № u 2016 02734; заявл. 18.03.2016; опубл. 26.09.16, Бюл. № 18.

Пат.76676 Україна, МПК (2016.01) В64С 3/10. Замкнуте параболічне крило літального апарату [Текст] / Рахматі Ахмад, Д.М. Зінченко, заявник та власник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – № u201605722; заявл. 27.05.16.