Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра космічної інженерії здійснює підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з авіа-та ракетно-космічного напряму за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” освітня програма (спеціалізаціями):  “Інженерія авіаційних та ракето-космічних систем” шляхом системної взаємодії практиків – дослідників із студентами та викладачами. Об’єднанням теорії і практики на створюють платформу для розкриття творчого потенціалу здобувачів вищої освіти і молодих фахівців, залучаючи, при цьому, молоде покоління у процес  створення сучасних літальних апаратів різного класу і застосування від літаків до супутників і ракетоносіїв.

Випускники володіють фундаментальними знаннями у галузі проектування, створення та експлуатації новітньої авіа- та ракетно-космічної техніки із використанням сучасних програмних продуктів, технічних засобів, комп’ютерних і комп’ютеризованих систем та інформаційних технологій проектування як спеціального так і загального призначення для різноманітних галузей науки і промисловості.

Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальністі:

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка та 173 Авіоніка однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 7.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

Основний блок:

Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,3;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,5;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,2;

Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– фізика коефіцієнт 0,5;
– іноземна мова коефіцієнт 0,25;
– біологія / українська література / географія/ хімія – коефіцієнт 0,2.

Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

Рекомендації до мотиваційного листа

 Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2024 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, може містити наступні складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в порядку прийому.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4) / (К1 + К2 + К3 + К4) + ОУ

де П1, П2, П3, П4 – оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною у ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» В 2023 РОЦІ 

Для конкурсного відбору на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) за результатами НМТ 2023 року або НМТ 2022 року конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = (К1*П1+К2*П2+К3*П3)/(К1+К2+К3)+ОУ

де К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти, що встановлюються додатком 7 до Порядку прийому; сума коефіцієнтів може не дорівнювати 1, тому результат зважується на цю суму.
П1, П2, П3 – оцінки з відповідних предметів НМТ
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів (за наявності)
Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт:

Регіональний1.00

Галузевий для заяв з пріоритетом 1 та 2 на спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка та 173 Авіоніка, які мають особливу підтримку (додаток 6 до ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2023 РОЦІ – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка) 

Вагові коефіцієнти визначаються у додатку 7 до ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2023 РОЦІ – Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту) (завантажується відповідний файл pdf).

Максимальний конкурсний бал – 200


Вступники будуть допускатись до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка:

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

2024 рік – 135 місць (денна форма навчання)

 • 2023 рік – 120 місць (денна форма навчання)
 • 2022 рік – 120 місць (денна форма навчання)
 • 2021 рік – 85 місць (денна форма навчання)
 • 2020 рік – 70 місць (денна форма навчання)
 • Вказано максимальний обсяг державного замовлення.
 •  

Вартість навчання 2024 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

Вартість навчання 2024 для першого рівня (бакалавр) вищої освіти 

 • 32900 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
 • 22900 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

НАКАЗ № НОД/312/24 від 29.04 2024р. “ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ НА 2024/2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК” (додаток 1)

Відбіркова комісія ІАТ (для спеціальностей 134 та 173) знаходиться:

28 корпусі 117 ауд (м. Київ, вул. Боткіна 1).

Telegram – abityrientIAT

E-mail – vk.iat.kpi@gmail.com

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ІАТ: +38 (096) 313-37-38