Історія

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра Космічної інженерії (КІ) була створена в НТУУ “КПІ” у 2019 р. одночасно із створенням навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій за ініціативою академіка Михайла Згуровського і за участю генерального директора аерокосмічної компанії FIREFLY AEROSPACE (США), засновника ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» Максима Полякова.

Створення навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій, і відповідно кафедри Космічної інженерії у складі КПІ імені Ігоря Сікорського стало цілком закономірним результатом розвитку авіа- та ракетно-космічної техніки, враховуючи, що Україна – космічна держава з багатим минулим та впевненим потенціалом на майбутнє.

За ініціативи ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» і аерокосмічної компанії FIREFLY AEROSPACE (США) у 2019 році започаткована підготовка фахівців за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» з магістерською освітньою професійною програмою «Ракетні та космічні комплекси» за моделлю дуальної освіти.

Реалізації програми дуальної освіти базується на Договорі від 27 червня 2020 року між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Громадською організацією «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАЙЕРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА», який обумовлює співробітництво в сферах освіти, науки та інноваційної діяльності.

Одночасно, для реалізації програми академічної мобільності, було заключено Договір між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Дніпровським національним університету імені Олеся Гончара, яких надає можливості студентам навчатися в ДНУ і набувати практичних навичок на виробничих площадках Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЙЕРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА».

Наразі розроблена навчальна програма, яка передбачає спільну із компанією NOOSPHERE (США) (в Україні – Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”) цільову підготовку магістрів для ракетно-космічної компанії FIREFLY (США) (в Україні – ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”). Водночас майбутні магістри мають можливість поєднувати навчання з роботою у Центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА” (м. Дніпро), працюючи над реальними проектами з розроблення легких ракетоносіїв, які доставлятимуть вантажі у космічний простір (супутники). Заняття проводяться в КПІ ім. Ігоря Сікорського та ракетно – космічному конструкторському центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”.

В 2019 році за пропозицією провідних аерокосмічних компаній FIREFLY AEROSPACE та КДП «КП ЛУЧ» змінено назву освітньої програми з «Ракетні та космічні комплекси» на «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем».

Нині на кафедрі здійснюється підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з авіа-та ракетно-космічного напряму за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» з освітньою професійною програмою «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» шляхом системної взаємодії практиків – дослідників із студентами та викладачами. Об’єднанням теорії і практики на кафедрі Космічної інженерії, та в Інституті аерокосмічних технологій в цілому, створюють платформу для розкриття творчого потенціалу студентської молоді і молодих фахівців, залучаючи, при цьому, молоде покоління у процес проектування майбутнього.

Протягом навчання студенти інституту отримують освіту на рівні кращих університетів світу. Випускники володіють фундаментальними знаннями у галузі проектування, створення та експлуатації новітньої авіа- та ракетно-космічної техніки із використанням сучасних програмних продуктів, технічних засобів, комп’ютерних і комп’ютеризованих систем та інформаційних технологій проектування як спеціального так і загального призначення для різноманітних галузей науки і промисловості.

Навчально-виховна діяльність

Освітній процес на кафедрі КОСМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін й розвитку в науково-технічній та соціально-культурній сферах, галузі сучасних технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Освітній процес на кафедрі побудований на основі дотримання чинних законодавчих та нормативно-правових актів в сфері вищої освіти.

Організаційно-методична діяльність

На кафедрі КОСМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ постійно проводяться науково-методичні семінари з метою удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення. Особлива увага приділяється питанню активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів із використанням інноваційних та традиційних методів навчання.

Науково-дослідна діяльність

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень, пов’язаних із інноваційним розвитком аерокосмічної сфери та застосуванням сучасних підходів до створення високоефективних технічних систем широкого призначення. Викладачі кафедри КОСМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ здійснюють науково-дослідну роботу в межах науково-дослідницьких тематик:

  • Адаптивно керовані аерокосмічні конструкції та технології на основі інтелектуальних і структурованих метаматеріалів;
  • Локальна позиційна навігаційна система  підвищеної надійності.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність відбувається шляхом участі в організації та проведенні міжнародних семінарів і конференцій, «круглих столів» й прес-клубів, організації інноваційних і науково-дослідних проектів та участі в них, розвитку міжнародних зв’язків з науковцями різних країн тощо. Міжнародними партнерами кафедри КОСМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ є аерокосмічна компанія FIREFLY AEROSPACE (США), авіаційна компанія BOEING, північно-західний політехнічний університет Університет (Китай), Познанська політехніка (Польща) та ін.

Профорієнтаційна діяльністьКафедра здійнює роботу із закладами середньої освіти з метою профорієнтації школярів. Ми дуже цінуємо кожного вступника та хочемо поспілкуватися як зі школярами, так із вчителями. Ми це робимо не лише через бажання проінформувати про нашу кафедру та інститут, а і задля того, щоб краще зрозуміти, чим цікавляться та чого прагнуть сучасні старшокласники. Окрім цього ми завжди раді відповідати на будь-які запитання стосовно нашої спеціальності та кафедри.

Партнерство та співпраця з роботодавцями. Здійснюється підготовка фахівців за ключовими інженерними технічними напрямами створення та функціонування високотехнологічних систем та комплексів різноманітного призначення із застосуванням сучасних інформаційних технологій і та комп’ютеризованих систем. Тому серед своїх «якірних» потенційних роботодавців розглядаються провідні інженерно-технічні компанії та організації, які у своїй діяльності демонструють націленість на інновації та докорінні зміни. Серед них такі, як Прогрестех Україна, компанія NOOSPHERE (США) (в Україні – Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”), ракетно-космічна компанія FIREFLY (США) (в Україні – ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”), Державне підприємство “Державне київське конструкторське бюро “Луч”, Авіаційна науково-технічна компанія “Антонов”, Казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал”, ТОВ “Аєропракт” та інші. Роботодавці надають для врахування свої пропозиції, що стосуються їх інтересів, а саме – прагнення отримати кваліфікованого фахівця. Відповідно, роботодавці залучаються до формування цілей програми та програмних результатів навчання, формування блоку професійних компетентностей, які могли б охопити знання, уміння та навички, затребувані на ринку праці та необхідні для здійснення фахової діяльності у аерокосмічній та інших високотехнологічних сферах. Для цього застосовуються відкриті платформи (вебінари, лекції, семінари тощо), організовуються зустрічі з роботодавцями та групою забезпечення, відвідування організацій та компаній чи ознайомлення студентів зі специфікою їх роботи. За допомогою роботодавців здійснюється прагнення підготувати висококваліфікованого фахівця, який максимально готовий для роботи в інженерній сфері, а також володіє необхідними навичками з постійного самовдосконалення та розвитку свої компетенцій.

Практична реалізація навчального плану передбачає проходження бакалаврами та магістрами спеціальності 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” практики, що сприяє отриманню не тільки теоретичних та практичних навиків роботи в організаціях, а й науково-дослідних. Здобувачі вищої освіти можуть проходити практику в різних установах та організаціях, наприклад, таких як: Прогрестех Україна, компанія NOOSPHERE (США) (в Україні – Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”), ракетно-космічна компанія FIREFLY (США) (в Україні – ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”), Державне підприємство “Державне київське конструкторське бюро “Луч”, Авіаційна науково-технічна компанія “Антонов”, Казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал”, ТОВ “Аєропракт” тощо.

📌 Нині виконуючим обов’язки завідувача кафедри є доцент, к.т.н. Мариношенко Олександр Петрович.