Мариношенко Олександр Петрович

доцент, кандидат технічних наук


E-mail: a_marin@ukr.net

Викладає дисципліни:

Назва освітнього компоненту Вид освітнього компоненту Кількість кредитів Переглянути
8. Засоби та методи дистанційного зондування землі Нормативний 4 Переглянути
13. Наукова робота за темою магістерської дисертації-2 Нормативний 2 Переглянути
Практика Нормативний 14 Переглянути
Назва освітнього компоненту Вид освітнього компоненту Кількість кредитів Переглянути
16. Проектування конструкцій космічних апаратів Вибіркова 4 Переглянути


Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність: системи керування літальними апаратами і комплексами, кваліфікація: інженер електромеханік.


Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

Має публікації у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз Scopus або Web of Science Core Collection:

Marynoshenko O., R. Gікbocki ALGORITHM FOR FORMATION FLIGHT OF UNMANNED AERIAL VEHICLES “Mechanika w Lotnictwie” Warsaw University of Technology “Politechnika Warszawska” Warsawa. Poland MLXVII 2016.– pp. 33–42.

Marynoshenko O. P., Zbrutsky O. V., Prokhorchuk O. V.,  Kolesnichenko V. B. Unmanned aerial vehicles and technologies by NTUU “KPI/ Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments Proceedings (APUAVD), 2013 IEEE 2nd International Conference; – Kiev; 15.10.2013 p.12 .


Наукові публікації у інших періодичних виданнях:

  • Мариношенко О. П., Пікенін О. О. Алгоритм пошуку та ідентифікації опорних точок повітряних суден/ Інформаційні системи, механіка та керування, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Випуск №14 за 2016. с. 120–130.
  • Мариношенко О. П., Пікенін О. О. Цифрова фільтрація багатоспектральних зображень для пошуку та визначення опорних точок навігаційних орієнтирів/ Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка : всеукр. наук. зб. / Держ. вищ. навч. закл. “Донец. нац. техн. ун-т”. – Донецьк: ДонНТУ, 1998. – № 2 (21) Серія “Інформатика, кібернетика 2015 С. 24 –32.
  • Мариношенко О. П., Прохорчук  О. В. Особливостi створення локальної позицiйної системи для визначення мiсцеположення лiтального апарату/ Збiрник праць Iнституту математики НАН України 2014, т. 11, No 5, 115–127.
  • Мариношенко О. П., Математична модель руху робочого тіла вихрового двигуна-генератора по тороїдній траєкторії/ Наук.-тех. збірник “Інформаційні сис-теми, механіка та ке-рування”, Випуск 10, Київ, 2014.– С.61–68.
  • Marynoshenko O. P., Zbrutsky O. V. Prokhor-chuk O. V., Kolesnichenko V. B. Unmanned aerial vehicles and technologies by NTUU “KPI/ Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments Proceedings (APUAVD), 2013 IEEE 2nd International Conference; – Kiev; 15.10.2013 p.12.

Є співавтором монографії:

Мариношенко О. П. Канченко В. Я., Карнаушен-ко Р. В., Ключников О. О., Чепур М. Л.; Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення / НАН Украіни, Ін-т проблем безпеки АЕС. –Чорнобиль (Київ. Обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 с. ISBN 978-966-02-7530-0.


Бере участь у міжнародному науковому проекті:

NETCENG програми TEMPUS «Нова модель третього рівня в інженерній освіті у відповідності до Болонського  процесу в Білорусі, Росії та Україні», у якому КПІ ім. Ігоря Сікорського бере участь із 2014 року